Agenda

Er zijn 2 agendapunten.

Foto
zo 12 februari 2017 : Jaarvergadering op donderdag 23 maart 2017.
In cafe de Oosthoek om 20.00 uur
Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2016
(zie: Op `e Rolling seumer 2016)
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Molen Swarte Haan
8. Streekvisie
9. Bestuurszaken: Aftredend Piet Jan de Groot.
Kandidaat bestuurslid: Roelof de Jong,
tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur
voor de vergadering melden
11. Sluiting.

Pauze met muziek van Astrid en Else

De Bildtse Stroom met de Energiecooperatie
een vervolgpresentatie

Foto
zo 19 november 2017 : Bestuursvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek.
Agenda Streekbelang Oost- en Westhoek.
Dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur.

1. Opening.
2. Notulen 20 september.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Financien.
5. Sudwester.
6. Winter Op e ’Rolling.
7. Westhoek Butendyks.
8. OO 10 oktober.
9. Jubileum.
10. Volgende vergadering.
11. Rondvraag.
12. Sluiten.
-