Nieuws

Ga naar pagina: < 12 >

Foto
zo 19 november 2017 : Westhoek T shirt.
Gevonden op een facebook pagina.

Foto
do 12 oktober 2017 : Het huis op de OudeBildtdijk nummer 1066 wordt gerenoveerd.
Omrop Fryslan
Goed 2 miljoen euro wurdt der utlutsen om ruchwei tsien rotte kiezzen oan de Alde Biltdyk op It Bilt oan te pakken. Mei dat jild sille guon wenten dy t al jierren fertutearze binne oankocht en opknapt wurde. Mar ek bewenners dy t sels der mei oan de slach wolle kinne subsydzje krije. Doel fan it projekt is om de leefberens op de Alde Biltdyk te ferbetterjen. Woansdei waard uteinsetten mei de earste wente.

It hus oan de Alde Biltdyk numer 1066 stiet al tritich jier leech en is no troch de stifting Herstel dorpen en Bildtdijken oankocht. Dy sil de wente opknappe mei help fan in boubedriuw en besykje letter wer op de merk te setten sadat it wer bewenne wurde kin. Letter moat datselde barre mei nochris njoggen wenten.

Foto
wo 04 oktober 2017 : Glasvezel op de Oudebildtdijk.
Wordt er nu ook glasvezel aangelegd op de Oudebildtdijk?

Omrop Fryslan.
Kabelnoord sjocht it as in prachtige kans om fierder te groeien, no t se de opdracht krigen hawwe om glesfezel oan te lizzen yn de butengebieten fan Fryslan. It giet dan om parten fan de provinsje der t de huzen hunderten meters faninoar of stean. Kabelnoord krijt foar de opdracht in liening fan 35 miljoen euro fan de provinsje.
Ien fan de betingsten fan de liening is dat Kabelnoord binnen in healjier nei de kontraktundertekening mei de oanlis fan de glesfezel begjint. Dernjonken moat der in garansje lizze dat 20.000 adressen yn it butengebiet oer trije jier rap ynternet hawwe. De minsken dy t no daliks oansletten wurde hoege net perfoarst by it Fryske kabelbedriuw in abonnemint te nimmen. Dat kin ek gewoan by de konkurrinten.

Foto
di 04 juli 2017 : Nieuw veiligheidsbord.
Er zijn langs de Oudebildtdijk aan lantaarnpalen nieuwe borden opgehangen. Helaas de tekst is zeer slecht te lezen.
ERFTOEGANGSWEG, WONEN WERKEN WANDELEN, GEEF ELKAAR RUIMTE.

Foto
za 13 mei 2017 : Dobbe bestaat nog.
De dobbe bij Thijs Houtsma naast de boerderij bestaat nog. Vroeger was dit het drinkwater voor het vee. De meeste boeren hadden op de Oudebildtdijk een gemengd bedrijf.

Klik hier voor het nieuwsarchief