Nieuwsarchief

Ga naar pagina: < 1 2 34 5 6 7 8 >

Foto
vr 27 februari 2015 : Leden-jaarvergadering Streekbelang 2014.
Notulen Jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek, gehouden op 10 maart 2014 in Gaya Indonesia.
Totaal zijn 30 leden en belangstellenden aanwezig.

1. Even na acht uur opent voorzitter Hotze Buwalda de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Berichten van verhindering van Eric Flootman en Brenda van der Zee en enkele gemeenteraadsleden.
3. Notulen vorige Jaarvergadering (Op’e Rolling zomer 2013). Geen vragen of opmerkingen dus ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag.
Hotze geeft aan dat het een relatief rustig jaar was voor onze vereniging. De aanleg van een trailerhelling is wegens omstandigheden even opgeschort maar het lijkt er op dat dit in 2015 toch nog gerealiseerd kan worden. De status Beschermd Dorpsgezicht is (nog) niet van toegekend wegens Kamervragen. Het door de gemeente geďnitďeerde project “Revitalisering Bildtdijken“ kreeg geen NUON-gelden toegewezen en ging daarom niet door. Verder zijn afgelopen jaar veel huizen verkocht en weer bewoond.
5. Financieel overzicht.
Penningmeester Meinte Terpstra licht het financieel verslag toe wat op de tafels ligt.
Geen kosten meer voor de Kamer van Koophandel, verenigingen zijn vrij van contributie.
Overgang van Friesland Bank naar Rabobank levert waarschijnlijk kostenbesparing op. Piet Hoekstra oppert dat geregistreerde verenigingen vrij van kosten zijn bij de Rabobank. Meinte zal hiernaar informeren.
6. Verslag kascommissie.
Namens de kascommissie bestaande uit Arnold de Hoog en Piet Marra en de laatstgenoemde deelt mee dat er geen fouten gevonden konden worden in de boekhouding van Meinte en stelt de vergadering voor de penningmeester hiervoor decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Arnold de Hoog en Rennie Steensma en als reserve Jan Andringa.
7. Bestuurszaken.
Eric Flootman heeft aangegeven te willen stoppen met de bestuursfunctie en Brenda van der Zee is bereid gevonden deze plaats in te nemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat we Brenda welkom kunnen heten in het bestuur.
8. GVVP.
De pilot is onlangs afgerond en geconcludeerd werd dat deze niet het resultaat heeft geleverd waarop was gehoopt. Voor en na de pilot zijn snelheidsmetingen gedaan en deze hebben geen significante verschillen opgeleverd. Men rijdt nog even snel en bij velen is gevoel van onveiligheid niet weggenomen.
Rob Meenderink van de gemeente geeft commentaar, de Pilot was gericht op:
Bevordering verkeersveiligheid
Verbetering leefbaarheid
Voldoende doorstroming
Behoud cultuurwaarde
Na objektief onderzoek is men het proces met klankbordgroep ingegaan: afvragen kun je wat doen en zo ja wat kun je doen. Dit heeft de genomen maatregelen opgeleverd, vaak waren dit compromissen. Ook Meenderink stelt dat het niet het resultaat heeft opgeleverd wat we wilden. Naast de evaluatie van de genomen maatregelen zal de gemeenteraad voorgesteld worden ook nog een extern bureau de situatie te laten beoordelen om daarna te beslissen hoe verder te gaan.
Uit de vergadering komen ook verontruste reacties: men voelt zich niet veilig in het verkeer op de dijk. Ook werd gesteld dat op meer plaatsen asverschuivingen mogelijk zijn en dat het zo gemaakt moet worden dat er niet hard gereden kan worden. Een ander vroeg zich af of trajectcontrôle geen mogelijkheid zou kunnen zijn. Verder werd ook gesteld dat Streekbelang voor veiligheid moet gaan.
De heer Meenderink reageerde hierop dat het ook moeilijk is vast te stellen is: het gevaarlijk of voelt het gevaarlijk. Bestuurslid Johannes Rozenga stelde vast blij te zijn met de gemeentelijke en politieke betrokkenheid die hier getoond werd door hun aanwezigheid.
9. Beschermd dorpsgezicht.
Nog geen uitspraak door vragen in tweede kamer: gemeente tegen status en provincie geeft positief advies. Het lijkt er op dat voor een eventuele beschermde status geen wijzigingen bestemmingsplan nodig zijn. Voorzitter Hotze denkt dat er dan weinig op tegen kan zijn. Tegenstanders geven als argumenten: de ontwikkelingen gaan door en dan willen we hier ook kunnen ontwikkelen en we hebben al eeuwen zelf op ons erfgoed gepast en daarvoor is de beschermde status niet nodig en. Extra geld voor de bescherming wordt niet meegeleverd. Ook is niet duidelijk of en hoe het gebied tussen de dijken beschermd zou worden, dit is niet geregeld in bestemmingsplan Bildtdijken maar in bestemmingsplan Buitengebied. Wij hebben geen invloed op besluitvorming dus afwachten. Wel is een genomen besluit nadien nog aan te vechten.

Pauze. De aanwezigen laten het tweede kopje koffie/thee aangeboden door de vereniging goed smaken.

10. De Streekvisie.
Recreatie: Waterschap wil meewerken om trailerhelling aan te leggen geďntegreerd in een nieuw plan voor vismigratie te realiseren bij de Koudevaart. Dit jaar zal worden gebruikt voor plannen maken, overleg naastliggers, vergunningen enz. Als waterschapsbestuur akkoord kan gaan met de plannen zal in 2015 een en ander gerealiseerd worden. Met Streekbelang wordt overlegd hoe de trailerhelling in het plan past. Het financiele plaatje lijkt vrijwel rond door toegezegde subsidies, we gaan er van uit dat de helling er inderdaad komt in 2015!
11. Rondvraag.
Johannes Rozenga vertelt over zijn plan om te proberen op ’t Bildt weer een poldermolen te laten verrijzen. Eind vorige eeuw is de laatste poldermolen in onze gemeente afgebroken en dit is een gemis. Onderzoek leverde op dat in de buurt van Hans Marra tegenover Hoogterp nog een molenerf is. De grond is in eigendom van het Waterschap(?) en wellicht is het mogelijk hier een nieuwe “boeremounts” met een vlucht van 12 meter te bouwen. De bouwkosten worden geraamd op €350.000 . Mogelijk kan van Waddenfonds(cultureel en toeristisch) 90% subsidie verkregen worden. Mogelijk ook geld uit Oranjefonds en verder zullen andere instanties benaderd worden om plan financieel rond te krijgen. Streekbelang staat achter dit plan en wil waar mogelijk faciliteren.
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is een bankje op de dijk bij monument te plaatsen, om te kunnen genieten van het wijdse uitzicht. Bestuur gaat onderzoeken of dit mogelijk is bij het Waterschap.
Piet Marra: Oogstfeest 6 en 7 september bij constructiebedrijf Meyer.
Tony Tingen: Sirene wordt op veel plaatsen niet gehoord op eerste maandag van maand, dus ook niet bij een eventuele calamiteit! Nemen we mee naar gemeentelijk overleg/OO.
Pyt Hoekstra: Wie is eigenaar van bushokjes? Ze worden -sutterig- en worden nog wel gebruikt door voorbijgangers om te schuilen of om broodje te eten. Graag wel hokjes behouden en onderhouden!
Bestuur gaat op onderzoek.
Gerlof Jensma: Is het niet mogelijk een fietspad te maken aan zuidkant Ouwedyk? Lijkt nog niet eenvoudig, nemen we mee met overleg verkeersveiligheid.
Wanneer is Ouwedyk aan beurt voor opknapbeurt wegdek en bermen? Er is een globale planning, wordt dit jaar bekeken en op volgorde prioriteitenlijst afgewerkt op basis van budget.
Arnold de Hoog dankt het bestuur voor de inzet.

20 voor tien sluit de voorzitter Hotze de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng. Graag tot ziens.


Foto
ma 02 februari 2015 : Bericht van de penningmeester.
De automatische incasso’s voor de contributie 2014 zal i.v.m. met het overgaan van de Friesland naar de RABO BANK in tweede week februari 2015 geďnd worden.

Foto
do 08 januari 2015 : Bildtdijken toch beskermd dorpsgezicht.
Naar meer dan tien jaar krijgen de Bildtdijken op 22 januari toch de status van beschermd dorpsgezicht. Dat betekent het bijzondere karakter van dat gebied nu landelijk erkend wordt. Minister Jet Bussemaker heeft dat besloten.

De voltallige gemeenteraad van Het Bildt was tegen dit besluit, omdat ze bang zijn voor extra regeldruk. Het kollege en de provincie wilden al dat de Bildtdijken een beschermde status krijgen zou. Nu de minister het besluit genomen heeft, legt de raad haar daar bij neer.
Foto en tekst: Omroep Friesland, Hayo Bootsma.
Vertaling: Johannes Rozenga.

Foto
wo 31 december 2014 : Het oudejaar uitknallen.
Het bestuur van Streekbelang Oost- en Westhoek wenst u een knal jaarwisseling.
Gelukkig nieuwjaar.

Foto
do 25 december 2014 : Kerst 2014.
Allemaal een mooie kerst in Het Bildt.