Nieuwsarchief

Ga naar pagina: < 1 2 34 5 6 7 8 9 >

Foto
ma 19 oktober 2015 : Banners zijn geplaatst in de Oast- en Westhoek.
De spandoeken zijn geplaatst en opgehangen.
Deze staat waar de trailerhelling komt bij de Koude vaart.

Foto
do 23 juli 2015 : Op e Rolling Seumer 2015.
Weer in kleur, nog mooier. Veel lees plezier voor de leden.

Foto
do 21 mei 2015 : Boeren naar de rechter als de Bildtdijken beschermd dorpsgezicht.
Boeren in de gemeente het Bildt stappen naar de rechter als de Bildtdijken en het omliggende agrarische land beschermd dorpsgezicht blijven.
Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Teun de Jong uit Sint Annaparochie.
De NAV rekende rond deze tijd op een uitspraak van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op het bezwaar dat tegen de status is ingediend, maar dit is uitgesteld.
Wordt het bezwaar niet toegewezen dan staan de bedrijven in de toekomst op slot en spannen de boeren een rechtszaak aan. LC.nl

Foto
za 25 april 2015 : Het Bildt herdenkt en viert op 4 en 5 mei.
Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Op 5 mei vieren we onze vrijheid.
Eens in de vijf jaar wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan een donkere periode uit onze geschiedenis.

Ook het Bildt herdenkt én viert op 4 en 5 mei.

Het Bildts comité 4 en 5 mei wil herdenken en vieren aan elkaar verbinden door in de nacht van 4 op 5 mei van donker naar het licht te gaan, van oorlog naar vrede, met muziek, teksten, beelden e.d. Het thema van de nacht zal zijn: “Kom vanavond met verhalen”.

4 mei: Dodenherdenking
Vanaf 19:15 uur is er de gemeentelijke dodenherdenking. Om 20:00 uur is het 2 minuten stil bij het herdenkingsmonument. Vervolgens is er een stille tocht naar het kerkhof waar bloemen worden neergelegd bij de oorlogsgraven en bij de graven van burgers die gevallen zijn in de oorlog.
Het comité roept op om op 4 mei als bewijs van eerbied en respect voor de doden de vlag, zonder wimpel, vanaf ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang half stok te hangen.

Speciaal programma
Vanaf 20:30 uur is er in de Groate Kerk een speciaal programma. “Kom vanavond met verhalen”.
Verhalen, gedichten, theater en muziek van (oud)Bilkerts (jong en oud) over hun beleving van, en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dit gedeelte van het programma is ingetogen van karakter en gericht op herdenken.

Vanaf middernacht wordt met fakkels het bevrijdingsvuur ontstoken voor de Groate Kerk. En is het programma feestelijk van karakter.

Ook is er in de Groate Kerk een speciale tentoonstelling van het Bildts Documentatiecentrum over het Bildt in de oorlogsjaren en een overzicht van foto’s en voorwerpen waar “een verhaal” bij hoort. Ook is er in de nacht gelegenheid om persoonlijke verhalen/gedachten op papier te zetten.

5 mei: Bevrijdingsdag
Vlagt u op 5 mei voluit om de vrijheid te vieren!
Dinsdag 5 mei zijn er bevrijdingsritten van oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door Friesland. Eén rit (route Noord) komt ook door het Bildt.De route van deze voertuigen is als volgt: Leeuwarden , Stiens, Berlikum, Ried, Franeker, Tzummarum, Minnertsga, St.-Jacobiparochie,
St. Annaparochie, Hallum, Marrum, Ferwert, Ginnum, Lichtaard, Raard, Dokkum, Damwoude, Kollum, Buitenpost, Noardburgum, Hurdegaryp, Leeuwarden.

Stoppunten van de legervoertuigen:
Franeker 9.30 uur
Dokkum 12.30 uur

Voor meer informatie:
Het Bildts comité 4 en 5 mei bestaat uit bestuursleden van alle dorpsbelangen en de gemeente.
-
-

Foto
vr 27 februari 2015 : Leden-jaarvergadering Streekbelang 2014.
Notulen Jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek, gehouden op 10 maart 2014 in Gaya Indonesia.
Totaal zijn 30 leden en belangstellenden aanwezig.

1. Even na acht uur opent voorzitter Hotze Buwalda de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Berichten van verhindering van Eric Flootman en Brenda van der Zee en enkele gemeenteraadsleden.
3. Notulen vorige Jaarvergadering (Op’e Rolling zomer 2013). Geen vragen of opmerkingen dus ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag.
Hotze geeft aan dat het een relatief rustig jaar was voor onze vereniging. De aanleg van een trailerhelling is wegens omstandigheden even opgeschort maar het lijkt er op dat dit in 2015 toch nog gerealiseerd kan worden. De status Beschermd Dorpsgezicht is (nog) niet van toegekend wegens Kamervragen. Het door de gemeente geïnitïeerde project “Revitalisering Bildtdijken“ kreeg geen NUON-gelden toegewezen en ging daarom niet door. Verder zijn afgelopen jaar veel huizen verkocht en weer bewoond.
5. Financieel overzicht.
Penningmeester Meinte Terpstra licht het financieel verslag toe wat op de tafels ligt.
Geen kosten meer voor de Kamer van Koophandel, verenigingen zijn vrij van contributie.
Overgang van Friesland Bank naar Rabobank levert waarschijnlijk kostenbesparing op. Piet Hoekstra oppert dat geregistreerde verenigingen vrij van kosten zijn bij de Rabobank. Meinte zal hiernaar informeren.
6. Verslag kascommissie.
Namens de kascommissie bestaande uit Arnold de Hoog en Piet Marra en de laatstgenoemde deelt mee dat er geen fouten gevonden konden worden in de boekhouding van Meinte en stelt de vergadering voor de penningmeester hiervoor decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Arnold de Hoog en Rennie Steensma en als reserve Jan Andringa.
7. Bestuurszaken.
Eric Flootman heeft aangegeven te willen stoppen met de bestuursfunctie en Brenda van der Zee is bereid gevonden deze plaats in te nemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat we Brenda welkom kunnen heten in het bestuur.
8. GVVP.
De pilot is onlangs afgerond en geconcludeerd werd dat deze niet het resultaat heeft geleverd waarop was gehoopt. Voor en na de pilot zijn snelheidsmetingen gedaan en deze hebben geen significante verschillen opgeleverd. Men rijdt nog even snel en bij velen is gevoel van onveiligheid niet weggenomen.
Rob Meenderink van de gemeente geeft commentaar, de Pilot was gericht op:
Bevordering verkeersveiligheid
Verbetering leefbaarheid
Voldoende doorstroming
Behoud cultuurwaarde
Na objektief onderzoek is men het proces met klankbordgroep ingegaan: afvragen kun je wat doen en zo ja wat kun je doen. Dit heeft de genomen maatregelen opgeleverd, vaak waren dit compromissen. Ook Meenderink stelt dat het niet het resultaat heeft opgeleverd wat we wilden. Naast de evaluatie van de genomen maatregelen zal de gemeenteraad voorgesteld worden ook nog een extern bureau de situatie te laten beoordelen om daarna te beslissen hoe verder te gaan.
Uit de vergadering komen ook verontruste reacties: men voelt zich niet veilig in het verkeer op de dijk. Ook werd gesteld dat op meer plaatsen asverschuivingen mogelijk zijn en dat het zo gemaakt moet worden dat er niet hard gereden kan worden. Een ander vroeg zich af of trajectcontrôle geen mogelijkheid zou kunnen zijn. Verder werd ook gesteld dat Streekbelang voor veiligheid moet gaan.
De heer Meenderink reageerde hierop dat het ook moeilijk is vast te stellen is: het gevaarlijk of voelt het gevaarlijk. Bestuurslid Johannes Rozenga stelde vast blij te zijn met de gemeentelijke en politieke betrokkenheid die hier getoond werd door hun aanwezigheid.
9. Beschermd dorpsgezicht.
Nog geen uitspraak door vragen in tweede kamer: gemeente tegen status en provincie geeft positief advies. Het lijkt er op dat voor een eventuele beschermde status geen wijzigingen bestemmingsplan nodig zijn. Voorzitter Hotze denkt dat er dan weinig op tegen kan zijn. Tegenstanders geven als argumenten: de ontwikkelingen gaan door en dan willen we hier ook kunnen ontwikkelen en we hebben al eeuwen zelf op ons erfgoed gepast en daarvoor is de beschermde status niet nodig en. Extra geld voor de bescherming wordt niet meegeleverd. Ook is niet duidelijk of en hoe het gebied tussen de dijken beschermd zou worden, dit is niet geregeld in bestemmingsplan Bildtdijken maar in bestemmingsplan Buitengebied. Wij hebben geen invloed op besluitvorming dus afwachten. Wel is een genomen besluit nadien nog aan te vechten.

Pauze. De aanwezigen laten het tweede kopje koffie/thee aangeboden door de vereniging goed smaken.

10. De Streekvisie.
Recreatie: Waterschap wil meewerken om trailerhelling aan te leggen geïntegreerd in een nieuw plan voor vismigratie te realiseren bij de Koudevaart. Dit jaar zal worden gebruikt voor plannen maken, overleg naastliggers, vergunningen enz. Als waterschapsbestuur akkoord kan gaan met de plannen zal in 2015 een en ander gerealiseerd worden. Met Streekbelang wordt overlegd hoe de trailerhelling in het plan past. Het financiele plaatje lijkt vrijwel rond door toegezegde subsidies, we gaan er van uit dat de helling er inderdaad komt in 2015!
11. Rondvraag.
Johannes Rozenga vertelt over zijn plan om te proberen op ’t Bildt weer een poldermolen te laten verrijzen. Eind vorige eeuw is de laatste poldermolen in onze gemeente afgebroken en dit is een gemis. Onderzoek leverde op dat in de buurt van Hans Marra tegenover Hoogterp nog een molenerf is. De grond is in eigendom van het Waterschap(?) en wellicht is het mogelijk hier een nieuwe “boeremounts” met een vlucht van 12 meter te bouwen. De bouwkosten worden geraamd op €350.000 . Mogelijk kan van Waddenfonds(cultureel en toeristisch) 90% subsidie verkregen worden. Mogelijk ook geld uit Oranjefonds en verder zullen andere instanties benaderd worden om plan financieel rond te krijgen. Streekbelang staat achter dit plan en wil waar mogelijk faciliteren.
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is een bankje op de dijk bij monument te plaatsen, om te kunnen genieten van het wijdse uitzicht. Bestuur gaat onderzoeken of dit mogelijk is bij het Waterschap.
Piet Marra: Oogstfeest 6 en 7 september bij constructiebedrijf Meyer.
Tony Tingen: Sirene wordt op veel plaatsen niet gehoord op eerste maandag van maand, dus ook niet bij een eventuele calamiteit! Nemen we mee naar gemeentelijk overleg/OO.
Pyt Hoekstra: Wie is eigenaar van bushokjes? Ze worden -sutterig- en worden nog wel gebruikt door voorbijgangers om te schuilen of om broodje te eten. Graag wel hokjes behouden en onderhouden!
Bestuur gaat op onderzoek.
Gerlof Jensma: Is het niet mogelijk een fietspad te maken aan zuidkant Ouwedyk? Lijkt nog niet eenvoudig, nemen we mee met overleg verkeersveiligheid.
Wanneer is Ouwedyk aan beurt voor opknapbeurt wegdek en bermen? Er is een globale planning, wordt dit jaar bekeken en op volgorde prioriteitenlijst afgewerkt op basis van budget.
Arnold de Hoog dankt het bestuur voor de inzet.

20 voor tien sluit de voorzitter Hotze de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng. Graag tot ziens.