VerenigingenFoto

KAATSCLUB OOST- EN WESTHOEK

De kaatsclub Oost- en Westhoek is ca. 30 jaar geleden ontstaan uit de kootjetipelvereniging en organiseert 3 x per jaar een kaatspartij.

De eerste kaatspartij is altijd op de eerste pinksterdag.
De tweede en derde op een nader te bepalen datum.

Lid zijn om mee te mogen doen is niet verplicht doch wel wenselijk.
De kosten zijn slechts 5,- euro per jaar.

Bestuur:
- Age Drijfhout
- Andries Leijstra
- Sjoerd Slager
- Peter SchatFoto

VERENIGING De Spitsroeden

De Vereniging De Spitsroeden heeft als doel om sociale activiteiten te organiseren voor bewoners van Het Bildt en in het bijzonder voor bewoners van de Oude- en Nieuwebildtdijk.
De Vereniging heeft een eigen gebouw: de Spitsroeden, een voormalige kleuterschool aan de Oudebildtdijk 904. De Vereniging heeft leden en donateurs en een bestuur.

Vereniging de "SPITSROEDEN" seizoen 2013-2014.
Op de laatste jaarvergadering (van 2013) kon ik mededelen dat de verbouwing van de Spitsroeden deze zomer een aanvang zou nemen. De gemeente heeft zich aan haar woord gehouden en de werkzaamheden zijn inmiddels afgerond Wat is er zoal gebeurd. Aan de voorzijde zijn de ramen door kuststofkozijnen vervangen. Van de westzijde, waar vorig jaar de schoorsteen moest worden vervangen, bleek het dakbeschot zo slecht dat hier prioriteit aan moest worden gegeven. Dit gold ook voor de noordzijde. Van de west en noordzijde werd dus het dakbeschot volledig vernieuwd. Van het geld wat toen nog over was werd de aanbouw gerenoveerd. Toen was de pot leeg en moest er nog geschilderd worden. Met hulp van het AZC werden een aantal vrijwilligers geworven. Omdat deze mensen ook tijdens dit werk verzekerd moesten zijn werd dat via de vrijwilligers centrale in Berlikum geregeld. Zover zijn we nu en het vervolg wordt middels een nieuwe subsidie aanvraag hopelijk geregeld.

Ook deze keer treft u een overzicht van de komende activiteiten aan.
Houd echter de Bildtse Post goed in de gaten want er worden niet genoemde activiteiten in aangekondigd.
Helaas moesten we afscheid nemen van de dart club wegens verhuizing van de organisator. De gebruikelijke activiteiten zoals het biljarten, het klaverjassen, workshops, kinderactiviteiten en de verhuur staan in het boekje vermeld. Het biljarten en klaverjassen op de zondagen wordt ook via de Bildtse Post bekend gemaakt. Let ook op de aankondigingen welke bij ramen van de SPITSROEDEN worden opgehangen! Ook wil ik nog even laten weten dat enkele leden vrijwillig klein onderhoud gedaan hebben, waarvoor dank.
Tot slot willen wij de leden en de donateurs wederom verzoeken de contributie / donatie over te maken naar ons rekeningnr. Het is voor de penningmeester de beste manier om de financien overzichtelijk te houden, (contributie 25,-- euro p.j. / bedrag donatie bepaald u zelf!). Rekening nummer: Spitsroeden 29.97.24.840

Het bestuur wenst u een goed seizoen toe en tot ziens in de SPITSROEDEN.
Namens het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:
Klaas Struiksma tel. 491002 -- penningmeester --- struiksmak@hotmail.com
Henk van der Weij tel. 491005 -- Algemeen lid --- henktjitske@hotmail.com

Spitsroeden:
Oudebildtdijk 904
Sint Jacobiparochie
Rekening nummer: Spitsroeden NL44FRBK 029.97.24.840

Postadres Oudebildtdijk 890, 9079 NG, Sint Jabik.
Algemeen e-mail: spitsroeden@hotmail.com
Volg ons op Facebook : https://www.facebook.com/Spitsroeden

Wordt ook lid !!!!!!!
Vindt u het net als wij belangrijk dat we dit kunnen doen.
Wordt dan lid van de vereniging "De Spitsroeden" voor maar 25,-- euro per jaar.
U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

De Spitsroeden kan ook gehuurd worden voor vergaderingen, cursussen, speciale feestjes e.d.
Prijslijst:
Consumptie: 0,50 euro
Voor activiteiten, cursussen en vergaderingen e.d. 15,- euro per dagdeel.
Voor speciale feestjes, gelegenheden e.d. 25,- euro per dagdeel.
Bovendien geldt bij verhuur een waarborgsom van 50,- euro
Wilt u meer informatie of wilt u de Spitsroeden huren?
Dan kunt u contact op nemen met Klaas Struiksma, tel: 0518-491002. struiksmak@hotmail.comFoto

SINTERKLAASCOMMISSIE

Dankzij de gaven, die we ontvangen door middel van de lijstcollecte en een bijdrage van het streekbelang Oost- en Westhoek kunnen we ieder jaar Sinterklaas en 1 of meer Pieten op de Ouwedyk welkom heten.

Leden sinterklaascommissie:
Tjitske v/d Wal, Kadal 64, St. Jacobiparochie, tel.: 491005, henktjitske@hotmail.com
Jolanda Kuipers
Wietske Dijkstra
Hilda Barkhof
Jantine vd Molen
Angelique Bos
Waar zijn de kleintjes?
Ondanks voldoende enthousiaste vrijwilligers ziet de Sinterklaascommissie zich genoodzaakt te stoppen met hun activiteiten. De animo onder de deelnemers voor ons Pietenfeest loopt helaas zodanig terug, dat het weinig zin heeft om voor die paar kinderen nog van alles op touw te zetten. Wij staan uiteraard open voor nieuwe ideeen.

Tjitske v/d Wal
Kadal 64
9079PC St. Jacobiparochie
Tel 491005Foto

COMMISSIE TER BEVORDERING VAN DE KAATSSPORT IN DE WESTHOEK

Jaarlijkse activiteiten:
- 2e Zondag van juli: kaatswedstrijd voor jongens 14-16 jr. (1 klasse en door elkaar loten)
- De dag erna kaatswedstrijd voor leden
- Bovendien jaarlijks activiteit met partners

Aantal leden: 19

Opgericht: 1925

Bestuur:
- Voorzitter - dhr. H.T. Kingma, Leeuwarderweg 18, 9074 CS Hallum
- Secretaris - dhr. H. Bierma, Hofstraat 2, 9079 MD St. Jabik
- Penningmeester - dhr. P.G. Hoekstra, Obdijk 749, 9079 NC St. JabikToneelvereniging De Oosthoek

Link: www.oasthoek.nlFoto

Kooitjetipelen

Vanmiddag even bij het kooitjetipelen op de Kadal gekeken.
Een kunstje wat je niet zomaar beheerst, bekijk de foto maar om een indruk te krijgen.
Een vriendelijke en relaxte sfeer.
Link: http://www.bildtweb.nl/kooitjetipelen/Foto

Organisatie Ouwedykster Kerstmarkt
Foto

Monument Golf van Onrust

Oktober 1984 is het monument opgericht.
Aanleiding oprichting Broedertrouw 1889.
Het verhaal:
Op 27 november 1889 zitten in de herberg van Jinstje Scholten in de Friese gemeente Het Bildt zo'n 50 landarbeiders bijeen. Zij hebben gehoor gegeven aan een oproep in de krant geplaatst door de landarbeiders: Durk Kuik en Jan Stap. De vergadering start rustig, maar als een van de vergaderaars zijn hart lucht over het onrecht op het platteland, lopen de gemoederen snel op. Afgegeven wordt op het systeem van koppelbazen en ook de grieven omtrent de slecht betaalde vrouwen- en kinderarbeid komen aan de orde. In deze stemming wordt de hoofdzakelijk uit landarbeiders bestaande vereniging "Broedertrouw" opgericht. Germ van Tuinen, visser en landarbeider uit Lieve Vrouwenparochie, wordt gekozen tot voorzitter en Jan Stap, uit Sint Jacobiparochie, tot vice-voorzitter. Het nieuws van de oprichting van Broedertrouw gaat als een lopend vuurtje door Het Bildt. Het aantal leden neemt snel toe. Het doel van de vereniging luidt: "De vereniging stelt zich ten doel lotsverbetering der arbeiders in de eerste plaats. Niettemin zal zij de overige belangen der arbeiders in 't bijzonder en van de vierde stand in het algemeen, niet uit het oog verliezen. Met alle ten dienste staande middelen zal zij trachten dit doel te bereiken".
De afdeling St. Jacobiparochie van Broedertrouw formuleert in het voorjaar van 1890 haar looneis en legt die voor aan de boeren. In de regel wordt zo'n negen cent per uur betaald. Broedertrouw wenst een loon van twaalf cent. De boeren weigeren op het voorstel in te gaan met als gevolg dat op 17 mei de landarbeiders het werk neerleggen. Binnen een week wordt de looneis ingewilligd. De afdeling St. Annaparochie slaagt er direct daarna in dezelfde looneis ingewilligd te krijgen. De poging van Broedertrouw om tot een loonactie te komen voor geheel Noordelijk Friesland mislukt echter. Op een bijeenkomst, door Broedertrouw bijeengeroepen, verschijnen achtentachtig bestuursleden van landarbeidersverenigingen uit veertien plaatsen. Maar de organisaties buiten Het Bildt voelen zich te zwak om aan een loonactie deel te nemen. Op de bijeenkomst wordt ook gesproken over een landelijke landarbeidersbond, maar tot besluiten komt het niet.
De reactie op het succes van Broedertrouw komt spoedig. In het midden van 1890 vinden 150 boeren in Het Bildt elkaar en verbinden zich tot onderlinge steun bij werkstaking. Ze stellen voor "goedgezinde" arbeiders een minimumloon van tien cent vast, maar bovenal zullen zij: 'hun vrijheid om de werktijd en de wijze van werken naar welgevallen te regelen' onder geen beding prijsgeven. Desondanks slaagt Broedertrouw op 1 augustus er in een overeenkomst te sluiten met 35 boeren waarin het loon op twaalf cent per uur wordt bepaald. Bij de overige boeren wordt het werk op 5 augustus neergelegd. Het aantal stakers bedraagt 150 en het verloop van de staking is rustig. De regering besluit desondanks 100 man infanterie, 25 veldwachters en een aantal marechaussees naar het 'oproerige' gebied te zenden. De landbouwers trachten de staking te breken met behulp van onderkruipers die ze 15 cent per uur betalen met kost en inwoning. Germ van Tuinen en Jan Stap, de stakingsleiders, worden er van beschuldigd onderkruipers met de dood te hebben bedreigd. Beide worden echter vrijgesproken. Hun advocaat heet: Pieter Jelles Troelstra.
Beide partijen in de staking zijn onwrikbaar. De staking duurt tot in de winter voort. Veel stakers vinden elders werk. De boeren krijgen de oogst met veel moeite en met hoge kosten binnen. Met de geldelijke steun die Broedertrouw weet in te zamelen worden de stakers in de winter aan het vlasbraken gezet. In het voorjaar van 1891 laait de strijd weer op. Broedertrouw stelt dezelfde eisen als het jaar ervoor. De staking verbreedt zich tot de hele gemeente. Herhaaldelijk komen stakers in botsing met de politie. De boeren besluiten de leden van Broedertrouw voortaan niet meer in dienst te nemen. Ondanks dat de stakingsuitkering laag is, vaak niet meer dan /2,50 per week, houden de ongeveer 500 stakers het een tijdlang vol. Als blijkt dat de boeren zelfs in de drukke oogsttijd niet toegeven, begint de staking te verlopen. Velen bedanken voor de bond en gaan weer aan het werk. Begin september wordt de staking beeindigd. Niet alleen de staking is verloren, maar ook de organisatie gaat teniet. In 1892 vormt Broedertrouw zich om tot een gewone afdeling van de Sociaal Democratische Bond; er zijn dan nog maar 23 leden over van de ruim 600 op het hoogtepunt van de organisatie.